Search form

Levitiko 13:10

10Lino mupaizi, na wabona kuti kuli buzimbe butuba mulukanda, aboobo buzimbe bwatubya boya, alimwi mulimbubo muli nyama iisinkaukide,