Search form

Levitiko 13:11

11mbobulwazi bwacinsenda citamani mulukanda lwamubili wakwe, aboobo mupaizi uleelede kwaamba kuti ulisofweede. Atajalilwi pe, nkaambo ulisofweede.