Search form

Levitiko 13:12

12Pele na cinsenda cayandilila mulukanda mane cazulizya lukanda loonse lwamulwazi kuzwa kumutwe akusikila kuzituta, koonse koonse meso aamupaizi nkwaabona,