Search form

Levitiko 13:13

13mupaizi na abona kuti bulwazi bwazulizya mubili wakwe woonse, aambe kuti oyo muntu wasalala. Mubili woonse watuba, aboobo ulasalala.