Search form

Levitiko 13:20

20Lino mupaizi abona, na kwaboneka kuti bulibbookede kwiinda lukanda lumwi, abwalo boya bwasanduka kutuba, mupaizi aambe kuti ulisofweede. Mbobulwazi bwacinsenda, bwabuka mucilonda.