Search form

Levitiko 13:21

21Pele na mupaizi wabona kuti taakwe boya butuba, alimwi tabubbokede kwiinda lukanda lumwi, tabucibonekesyi, mupaizi amujalile mazuba aali musanu aabili.