Search form

Levitiko 13:26

26Pele na mupaizi wabona kuti mubbika tamukwe boya butuba, alimwi talibbookede kwiinda lukanda, alimwi talibonekesyi, mupaizi amujalile mazuba aali musanu aabili.