Search form

Levitiko 13:27

27Lino mubuzuba bwamusanu aabili mupaizi amulange. Na wabona kuti bulwazi buciya buyandilila mulukanda, mupaizi aambe kuti ulisofweede. Mbobulwazi bwacinsenda.