Search form

Levitiko 13:28

28Pele na ibbika liliimvwi buyo, taliyandilili mulukanda, alimwi talicibonekesyi, nkokuzimba kwakutumpa. Mupaizi aambe kuti ulasalala, nkaambo ndubata lwakutumpa buyo.