Search form

Levitiko 13:3

3Lino mupaizi abone bulwazi bwamulukanda lwamubili wakwe, nkabela na boya bwamubulwazi bwatuba, alimwi bulwazi bulaboneka kuti bulibbookede kwiinda lukanda lumwi lwamubili, nkokuti mbobulwazi bwacinsenda. Mupaizi abubona, aambe kuti ulisofweede.