Search form

Levitiko 13:34

34Lino mubuzuba bwamusanu aabili mupaizi abone cipele. Na wabona kuti cipele taciciyi buyandilila mulukanda, alimwi tacibbookede kwiinda lukanda lumwi, mupaizi aambe kuti ulisalede, Asanzye zyakusama zyakwe, asalale.