Search form

Levitiko 13:43

43Mupaizi amubone. Na wabona kuti obo bulwazi bwamumpanza na bwamunjenya bwasalala-salala kutuba mbubonya mbuli cinsenda camulukanda lwamubili,