Search form

Levitiko 13:46

46Mazuba oonse bulwazi nebucili mulinguwe, ulisofweede. Wasofwaala, Uleelede kukala alike anze lyazilao.