Search form

Levitiko 13:5

5Bwaca buzuba bwamusanu aabili, mupaizi amubone alimwi, nkabela na wabona kuti bulwazi bwaleka, tabuyandilide mulukanda lwakwe, mupaizi amujalile mazuba aamwi aali musanu aabili.