Search form

Levitiko 13:53

53Pele na mupaizi wabona kuti bulwazi tabuciyi buyandilila mulicakusama eco, neciba cintu citungidwe neciba cintu cilukidwe, neciba cibelesyo cimwi cazikanda,