Search form

Levitiko 13:54

54mupaizi alailile bantu kuti basanzye cintu eco cili abulwazi. Bamana kusanzya, mupaizi acijalile lwabili mazuba aali musanu aabili.