Search form

Levitiko 13:55

55Lino mupaizi uleelede kubona cintu cili abulwazi, camana kusanzigwa, nkabela na wabona kuti bulwazi tabusanduki, nekuba kuti tabuciyi buyandilila, cilisofweede. Amucitente mumulilo. Na bulwazi buli atala nanka mukati, ncintu comwe.