Search form

Levitiko 13:6

6Bwaca buzuba bwamusanu aabili, mupaizi amubone alimwi; na wabona kuti bulwazi tabucibonekesyi, tabuciyandilide mulukanda lwakwe, mupaizi aambe kuti ulasalala. Ntukoto-tukoto buyo. Asanzye zyakusama zyakwe, elyo ulasalala.