Search form

Levitiko 14

Mulao wakusalazigwa hzeasicinsenda

1Lino Jehova wakaambila Musa kuti, 2-Ngooyu mulao wasicinsenda mubuzuba bwakusalazigwa kwakwe. Aletwe kumupaizi. 3Lino mupaizi ainke anze lyamunzi, amubone. Na mupaizi wabona kuti bulwazi bwacinsenda bwamana mumuntu oyo, 4-mupaizi alailile kuti aletelwe tuyuni tusalala tobile azisamu zyakedari aboya busalala pyu amusamu wahisopo. 5Lino mupaizi alailile kuti kamwi katuyuni kajayigwe mucibiya cabulongo atala lyamaanzi aaenda. 6Bamana obo, abweze kayuni kacipona antoomwe azisamu zyakedari aboya busalala pyu amusamu wahisopo, anike zintu ezi akayuni kacipona mubulowa bwakayuni kajayidwe atala lyamaanzi aaenda, 7-asansaile ziindi zili musanu azibili amuntu oyo uusalazigwa cinsenda, aboobo ulamusalazya. Lino kayuni kacipona akaleke kainke musokwe bwaangulukide. 8-Elyo muntu uusalazigwa asanzye zyakusama zyakwe, anyoole boya bwakwe boonse, asa mbe mumaanzi, asalale. Amana kucita obo, anjile mumunzi, pele akale anze lyacilao cakwe mazuba aali musanu aabili. 9Lino mubuzuba bwamusanu aabili agele masusu oonse aamutwe wakwe; acalo cilezu cakwe azikoye zyakwe, zyoonse azigele amasusu aakwe oonse. Amana obo, asanzye zyakusama zyakwe, asambe kumubili wakwe amaanzi, asalale.

10-Lino mubuzuba bwamusanu aatatu abweze tubelele tweenze tobile tutakwe kampenda, akabelele katumbe komwe kali amwaka omwe katakwe kampenda, acipaizyo cabusu cazipanzi zyotatwe zyakumi zyalusuwo lwabusu bunante bukandidwe amafuta, ansazi yomwe yamafuta. 11Elyo mupaizi uumusalazya abike muntu uusalazigwa azintu ezi kunembo lya-Jehova kumulyango watente lyambunganino. 12-Lino mupaizi abweze kamwi kagutu, akatuule, kabe cituuzyo camilandu, antoomwe ansazi yamafuta, aziyumbe, zibe cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova. 13-Ajaye kagutu nkukonya oko nkobajayila cipaizyo cazibi acipaizyo citentwa, nkokuti mubusena busalalisya, nkaambo cipaizyo camilandu cili mbubonya mbuli cipaizyo cazibi, ncecamupaizi, ncecintu cisalalisya loko. 14-Lino mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo camilandu, abike kumpela yakutwi kwalulyo kwayooyo uuli mukusalazigwa akucaala cajanza lyakwe lyalulyo akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo. 15Alimwi mupaizi aungule mafuta aamunsazi, atile mujanza lyakwe lyalumwesi. 16Lino mupaizi atompe amunwe wakwe walulyo mu mafuta aali mujanza lyakwe lyalumwesi, asansaile mafuta amunwe wakwe ziindi zili musanu azibili kubusyu bwa-Jehova, 17-Elyo mafuta aasyaala mujanza lyakwe akombole amwi akwaalamba ampela yakutwi kwalulyo kwayooyo uusalazigwa, akucaala cajanza lyakwe lyalulyo, akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo, atala lyabulowa bwacipaizyo camilandu. 18-Amafuta aacisyeede mujanza lyamupaizi aananike amutwe wayooyo uusalazigwa. Aboobo mupaizi ulamanya milandu yakwe kubusyu bwaJehova. 19Amana obo, mupaizi atuule cipaizyo cazibi kuti amanye milandu yayooyo uusalazigwa busofwi bwakwe, Musule ajaye cipaizyo cakutenta. 20Lino mupaizi atuule cipaizyo cakutenta acipaizyo cabusu acipaililo. Aboobo mupaizi ulamumanina milandu yakwe, kuti asalale.

21-Pele na wacetaala, aboobo takonzyi kujana imbono zili obo, abweze kabelele komwe, kabe cipaizyo camilandu cakuyumba cakumanya milandu yakwe, acipanzi cakumi calusuwo lwabusu bunante bukandidwe amafuta, cibe cipaizyo cabusu, ansazi yamafuta. 22-Alimwi abweze inziba zyobile nanka bana bobile bankwilimba, kufumbwa ncakonzya kujana, imwi ibe cipaizyo cazibi aimwi ibe cipaizyo cakutenta. 23Azilete mubuzuba bwamusanu aatatu, kuti asalazigwe. Azilete kumupaizi kumulyango watente lyambunganino kubusyu bwa-Jehova. 24Lino mupaizi abweze kabelele kacipaizyo camilandu, ansazi yamafuta, aziyumbe, zibe cipaizyo cakuyumba, kubusyu bwa-Jehova. 25-Amana obo, ajaye kabelele kacipaizyo camilandu. Lino mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo camilandu, alambe kumpela yakutwi kwalulyo kwayooyo uusalazigwa, akucaala cajanza lyakwe lyalulyo, akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo. 26Amafuta, mupaizi aungule mujanza lyakwe lyalumwesi. 27Lino mupaizi atompe amunwe wakwe walulyo mumafuta aamujanza lyakwe lyalumwesi, asansaile ziindi zili musanu azibili kubusyu bwa-Jehova. 28-Alimwi mupaizi akombole mafuta aamujanza lyakwe, alambe kumpela yakutwi kwalulyo kwayooyo uusalazigwa, akucaala cajanza lyakwe lyalulyo, akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo, atala lyabulowa bwacipaizyo camilandu. 29Amafuta aasyeede mujanza lyamupaizi, aatile amutwe wayooyo uusalazigwa, kuti amanye milandu yakwe kubusyu bwa-Jehova. 30-Lino atuule imwi yanziba, na umwi wabana bankwilimba, kufumbwa ncakonzya kujana. 31Kufumbwa ncakonzya kujana, atuule imwi ibe cipaizyo cazibi aimwi ibe cipaizyo cakutenta, antoomwe acipaizyo cabusu, aboobo mupaizi ulamanya milandu yayooyo uusalazigwa kubusyu bwa-Jehova. 32Ngooyo mulao wayooyo uujisi bulwazi bwacinsenda, kufumbwa mucete uutakonzya kujana zintu zyeelede zyakusalazigwa kwakwe.

Cinsenda camuŋanda

33Lino Jehova wakaambila Musa a-Aroni kuti, 34-Mwaakusika kucisi ca-Kanana, cisi ncensi mupe kuti mucivube, na ndabika bulwazi bwacinsenda muŋanda yamucisi canu, 35-mwiniŋanda aboole kuzooambila mupaizi kuti, Ndayeeya kuti kwaboneka bulwazi muŋanda yangu. 36-Lino mupaizi alailile kuti sansi bagwisye zyoonse muŋanda, mupaizi natanasika kuzoobona bulwazi, kuti zintu zyoonse zyamuŋanda zitasofwaazigwi. Bamana obo, mupaizi asike kuzoobona iŋanda, 37abone bulwazi mbobubede. Na wabona kuti bulwazi mobuli mumalambo aaŋanda, alimwi bulijisi mifolo iisia-sia na iisalala, alimwi buboneka kubbookela kwiinda bulambo bumwi, 38mupaizi azwe muŋanda, kumulyango waŋanda, ajale iŋanda mazuba aali musanu aabili. 39Lino mubuzuba bwamusanu aabili mupaizi aboole lwabili kukubona. Na wabona kuti bulwazi buciya buyandilila mumalambo aaŋanda, 40-mupaizi alailile kuti bagwisye mabwe ayo aajisi bulwazi, baasowele anze lyamunzi mubusena busofweede. 41Lino alailile kuti iŋanda ipalwe mukati kumabazu oonse, nkabela zipalo nzebapala bazisowele kubusena busofweede anze lyamunzi. 42Lino babweze mabwe ambi, baabike mucimanga camabwe ayo; alimwi abweze bulongo bumbi bwakuziluluzya iŋanda.

43Lino na bulwazi bwaboneka alimwi muŋanda, musule lyakugwisya mabwe amusule lyakupala alyakuzilulula, 44-mupaizi ainke kuyoobona. Na wabona kuti bulwazi bucibuka muŋanda, ncecinsenda cibi camuŋanda. Ilisofweede. 45Lino amwaye iŋanda amabwe aayo azisamu zyayo abulongo bwayo boonse, azitole anze lyamunzi kubusena busofweede. 46-Nkabela kufumbwa muntu uunjila muŋanda niijalidwe ulasofwaala mane kusikila kumagoko. 47Amuntu uuona muŋanda asanzye zyakusama zyakwe; amuntu uulida muŋanda alakwe asanzye zyakusama zyakwe.

48-Pele mupaizi asika kuzoobona iŋanda, na wabona kuti bulwazi tabuciyandilili muŋanda kusule lyakuzilululwa, mupaizi aambe kuti iŋanda ilasalala, nkaambo bulwazi bwapona. 49Lino kukusalazya iŋanda abweze tuyuni tobile, azisamu zyakedari, aboya busalala pyu, amusamu wahisopo. 50Ajaye kamwi kayuni mucibiya cabulongo atala lyamaanzi aaenda. 51-Lino abweze zisamu zyakedari amusamu wahisopo aboya busalala pyu akayuni kacipona, azinike mubulowa bwukayuni kajayidwe, amumaanzi aaenda muŋanda ziindi zili musanu azibili. 52Aboobo ulasalazya iŋanda abulowa bwakayuni amaanzi aaenda akayuni kacipena azisamu zyakedari amusamu wahisopo aboya busalala pyu. 53Elyo kayuni kacipona akaleke, kazwe mumunzi, kaye musokwe. Mbuboobo mbweelede kumanya milandu yaŋandayisalale.

54-Mbuubede mulao wabulwazi bwacinsenda, abwacipele, 55-abwacinsenda camulizyakusama na camuŋanda, 56-abwakuzimba kwalukanda nanka bwatukoto-tukoto nanka bwatubata, 57-kuzibwe cintu na cilasalala na cilisofweede, Mbuubede mulao wacinsenda.