Search form

Levitiko 14:10

10Lino mubuzuba bwamusanu aatatu abweze tubelele tweenze tobile tutakwe kampenda, akabelele katumbe komwe kali amwaka omwe katakwe kampenda, acipaizyo cabusu cazipanzi zyotatwe zyakumi zyalusuwo lwabusu bunante bukandidwe amafuta, ansazi yomwe yamafuta.