Search form

Levitiko 14:12

12Lino mupaizi abweze kamwi kagutu, akatuule, kabe cituuzyo camilandu, antoomwe ansazi yamafuta, aziyumbe, zibe cipaizyo cakuyumba kubusyu bwa-Jehova.