Search form

Levitiko 14:13

13Ajaye kagutu nkukonya oko nkobajayila cipaizyo cazibi acipaizyo citentwa, nkokuti mubusena busalalisya, nkaambo cipaizyo camilandu cili mbubonya mbuli cipaizyo cazibi, ncecamupaizi, ncecintu cisalalisya loko.