Search form

Levitiko 14:14

14Lino mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo camilandu, abike kumpela yakutwi kwalulyo kwayooyo uuli mukusalazigwa akucaala cajanza lyakwe lyalulyo akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo.