Search form

Levitiko 14:16

16Lino mupaizi atompe amunwe wakwe walulyo mu mafuta aali mujanza lyakwe lyalumwesi, asansaile mafuta amunwe wakwe ziindi zili musanu azibili kubusyu bwa-Jehova,