Search form

Levitiko 14:17

17Elyo mafuta aasyaala mujanza lyakwe akombole amwi akwaalamba ampela yakutwi kwalulyo kwayooyo uusalazigwa, akucaala cajanza lyakwe lyalulyo, akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo, atala lyabulowa bwacipaizyo camilandu.