Search form

Levitiko 14:18

18Amafuta aacisyeede mujanza lyamupaizi aananike amutwe wayooyo uusalazigwa. Aboobo mupaizi ulamanya milandu yakwe kubusyu bwaJehova.