Search form

Levitiko 14:19

19Amana obo, mupaizi atuule cipaizyo cazibi kuti amanye milandu yayooyo uusalazigwa busofwi bwakwe, Musule ajaye cipaizyo cakutenta.