Search form

Levitiko 14:21

21Pele na wacetaala, aboobo takonzyi kujana imbono zili obo, abweze kabelele komwe, kabe cipaizyo camilandu cakuyumba cakumanya milandu yakwe, acipanzi cakumi calusuwo lwabusu bunante bukandidwe amafuta, cibe cipaizyo cabusu, ansazi yamafuta.