Search form

Levitiko 14:22

22Alimwi abweze inziba zyobile nanka bana bobile bankwilimba, kufumbwa ncakonzya kujana, imwi ibe cipaizyo cazibi aimwi ibe cipaizyo cakutenta.