Search form

Levitiko 14:23

23Azilete mubuzuba bwamusanu aatatu, kuti asalazigwe. Azilete kumupaizi kumulyango watente lyambunganino kubusyu bwa-Jehova.