Search form

Levitiko 14:24

24Lino mupaizi abweze kabelele kacipaizyo camilandu, ansazi yamafuta, aziyumbe, zibe cipaizyo cakuyumba, kubusyu bwa-Jehova.