Search form

Levitiko 14:25

25Amana obo, ajaye kabelele kacipaizyo camilandu. Lino mupaizi akombole bulowa bwacipaizyo camilandu, alambe kumpela yakutwi kwalulyo kwayooyo uusalazigwa, akucaala cajanza lyakwe lyalulyo, akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo.