Search form

Levitiko 14:27

27Lino mupaizi atompe amunwe wakwe walulyo mumafuta aamujanza lyakwe lyalumwesi, asansaile ziindi zili musanu azibili kubusyu bwa-Jehova.