Search form

Levitiko 14:28

28Alimwi mupaizi akombole mafuta aamujanza lyakwe, alambe kumpela yakutwi kwalulyo kwayooyo uusalazigwa, akucaala cajanza lyakwe lyalulyo, akucaala cakukuulu kwakwe kwalulyo, atala lyabulowa bwacipaizyo camilandu.