Search form

Levitiko 14:29

29Amafuta aasyeede mujanza lyamupaizi, aatile amutwe wayooyo uusalazigwa, kuti amanye milandu yakwe kubusyu bwa-Jehova.