Search form

Levitiko 14:31

31Kufumbwa ncakonzya kujana, atuule imwi ibe cipaizyo cazibi aimwi ibe cipaizyo cakutenta, antoomwe acipaizyo cabusu, aboobo mupaizi ulamanya milandu yayooyo uusalazigwa kubusyu bwa-Jehova.