Search form

Levitiko 14:32

32Ngooyo mulao wayooyo uujisi bulwazi bwacinsenda, kufumbwa mucete uutakonzya kujana zintu zyeelede zyakusalazigwa kwakwe.