Search form

Levitiko 14:37

37abone bulwazi mbobubede. Na wabona kuti bulwazi mobuli mumalambo aaŋanda, alimwi bulijisi mifolo iisia-sia na iisalala, alimwi buboneka kubbookela kwiinda bulambo bumwi,