Search form

Levitiko 14:39

39Lino mubuzuba bwamusanu aabili mupaizi aboole lwabili kukubona. Na wabona kuti bulwazi buciya buyandilila mumalambo aaŋanda,