Search form

Levitiko 14:41

41Lino alailile kuti iŋanda ipalwe mukati kumabazu oonse, nkabela zipalo nzebapala bazisowele kubusena busofweede anze lyamunzi.