Search form

Levitiko 14:48

48Pele mupaizi asika kuzoobona iŋanda, na wabona kuti bulwazi tabuciyandilili muŋanda kusule lyakuzilululwa, mupaizi aambe kuti iŋanda ilasalala, nkaambo bulwazi bwapona.