Search form

Levitiko 14:6

6Bamana obo, abweze kayuni kacipona antoomwe azisamu zyakedari aboya busalala pyu amusamu wahisopo, anike zintu ezi akayuni kacipona mubulowa bwakayuni kajayidwe atala lyamaanzi aaenda,