Search form

Levitiko 14:7

7asansaile ziindi zili musanu azibili amuntu oyo uusalazigwa cinsenda, aboobo ulamusalazya. Lino kayuni kacipona akaleke kainke musokwe bwaangulukide.