Search form

Levitiko 14:8

8Elyo muntu uusalazigwa asanzye zyakusama zyakwe, anyoole boya bwakwe boonse, asa mbe mumaanzi, asalale. Amana kucita obo, anjile mumunzi, pele akale anze lyacilao cakwe mazuba aali musanu aabili.