Search form

Levitiko 14:9

9Lino mubuzuba bwamusanu aabili agele masusu oonse aamutwe wakwe; acalo cilezu cakwe azikoye zyakwe, zyoonse azigele amasusu aakwe oonse. Amana obo, asanzye zyakusama zyakwe, asambe kumubili wakwe amaanzi, asalale.