Search form

Levitiko 15:14

14Lino mubuzuba bwamusanu aatatu abweze inziba zyobile nanka bana bobile bankwilimba, aboole kubusyu bwa-Jehova kumulyango watente lyambunganino, ape mupaizi.