Search form

Levitiko 15:15

15Lino mupaizi azituule; imwi ibe cipaizyo cazibi, aimwi ibe cipaizyo cakutenta. Aboobo mupaizi ulamumanina milandu kubusyu bwa-Jehova nkaambo kasenselwa lyakwe.