Search form

Levitiko 15:16

16Na mwaalumi wasowa bwaalumi bwakwe, uleelede kusamba amubili woonse mumaanzi akusofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.