Search form

Levitiko 15:18

18Alimwi na muntu woona amwanakazi, alimwi wasuba bwaalumi bwakwe, basambe boonse bobile mumaanzi akusofwaala mane kusikila kumabbililo aazuba.