Search form

Levitiko 15:29

29Lino mubuzuba bwamusanu aatatu abweze inziba zyobile na bana bobile bankwilimba, azilete kumupaizi kumulyango watente lyambunganino.